Allereerst welkom bij onze actieve Onderwatersport Vereniging CYANA, aangeduid in het vervolg als: CYANA
 
CYANA is een NOB vereniging en al onze leden worden aangemeld bij de NOB    logo
Vul het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in, per vraag vind je de uitleg onder het Vraagteken icon 20en * is verplicht invullen
 
Als we in de toelichtingen van dit formulier 'ouders' schrijven bedoelen we ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) !
 

    

In navolging van de NOB gebruiken we de benaming Senior lid voor alle gewone leden die 18 jaar of ouder zijn. Een Junior lid is jonger dan 18 jaar en wordt op zijn 18e verjaardag automatisch Senior lid.

Aangaande de medische sportduikkeuring volgen we de regels van de NOB: tot de leeftijd van 50 jaar elke 3 jaar een keuring, ouder dan 50 jaar of instructeur dan is de keuring elk jaar verplicht.

CYANA stelt voor haar Senior leden een geldige reanimatie verplicht. De herhaling dien je elke 2 jaar te volgen.

Om deze twee zaken bij clubduiken eenvoudig te kunnen controleren kunt u het bestuur een kopie van het keurings- en reanimatiebewijs toesturen. We willen het origineel ook graag even zien maar dat hoeft maar een keer en daarna niet meer gedurende de geldigheidduur.

Jaarlijks organiseren we ook als vereniging een reanimatie herhaling voor onze leden. De verwerking van de van de nieuwe geldigheidsduur wordt in dat geval automatisch door ons verwerkt.

Leden jonger dan 18 jaar noemen we Junior lid. Sinds enkele jaren heeft CYANA ervoor gekozen om ook Junior leden als lid toe te laten. Daarbij wil CYANA een zo veilig mogelijke omgeving voor de Junior leden creëren.

Om dit goed te kunnen doen heeft CYANA er voor gekozen om de ouders van een Junior lid ook te betrekken bij de sportduikopleiding van hun kind. Van de ouders wordt verwacht dat zij hun kind bij alle (duik)activiteiten begeleiden en daarbij aanwezig zijn.

Niet duikende ouders worden dan als een bijzonder lid van CYANA aangemerkt, en kunnen aan alle activiteiten deelnemen, met uitzondering van de duiktrainingen en de duikkopleidingen.

De medische sportduikkeuring is ook voor Junior leden verplicht. Voor de reanimatie cursus laten we het aan het inzicht van de ouders over wanneer hun kinderen daar aan toe zijn.

Het terug te sturen aanmeldingsformulier van Junior leden dient ook door een van de ouders mede ondertekent te worden.

Als de ouders nog geen lid zijn zal minimaal een van de ouders zich ook bij de vereniging in te schrijven; het inschrijfformulier dient dan tweemaal te worden ingevuld.

Voor de ouders van een Junior lid gelden bijzondere bepalingen.

CYANA wil de ouders betrekken bij de sportduikopleiding van hun kind. Ook wil  CYANA hierbij een zo veilig mogelijke omgeving voor de Junior leden creëren.

Er wordt van de ouders verwacht dat ze hun kind bij alle (duik)activiteiten begeleiden en daarbij aanwezig zijn. Dit tevens om alle schijn van seksuele intimidatie te voorkomen. Daarnaast hebben al onze trainers overigens een verplichte VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) overlegd.

Duikende ouders zullen dus Senior lid moeten worden en gaan dan ook meetrainen en duiken met hun kinderen tijdens en na de opleiding. Slechts een van de ouders hoeft zich als lid in te schrijven. Wie van de ouders bij de trainingen en opleiding aanwezig is maakt daarna niet uit.

Als de duikende ouder nog geen lid is zal deze zich dus ook middels dit inschrijfformulier bij de vereniging moeten inschrijven; het inschrijfformulier dient dan tweemaal te worden ingevuld. Voor het geval dat beide ouders duiken en beide ouders gaan begeleiden moet het formulier dus driemaal worden ingevuld.

Voor de ouders van een Junior lid gelden bijzondere bepalingen.

CYANA wil de ouders betrekken bij de sportduikopleiding van hun kind. Ook wil  CYANA hierbij een zo veilig mogelijke omgeving voor de Junior leden creëren.

Er wordt van de ouders verwacht dat ze hun kind bij alle (duik)activiteiten begeleiden en daarbij aanwezig zijn. Dit tevens om alle schijn van seksuele intimidatie te voorkomen. Daarnaast hebben al onze trainers overigens een verplichte VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) overlegd.

NIET duikende ouders worden normaliter bijzonder lid en betalen dan minder contributie. Slechts een van de ouders hoeft zich als bijzonder lid in te schrijven. Wie van de ouders bij de trainingen en opleiding aanwezig is maakt daarna niet uit.

Bijzonder leden mogen deelnemen aan alle activiteiten van CYANA, met uitzondering van de duiktrainingen en de duikopleidingen. Bijzondere leden worden ook ingeschreven als NOB lid dit in verband met de verzekering.

De NIET duikende ouder die nog geen lid is zal zich dus ook middels dit inschrijfformulier bij de vereniging moeten inschrijven, het inschrijfformulier dient dan tweemaal te worden ingevuld.

Hieronder staat een aantal vragen waarbij we er voor de invoering van de AVG impliciet van uitgingen dat u akkoord was met het delen van deze gegevens met de overige verenigingsleden. Vanaf 25 mei 2018 moeten we nu voor al deze zaken uw expliciete toestemming vastleggen.

De AVG-wet regelt in detail welke persoonsgegevens we van u als lid mogen verzamelen en wat we er mee mogen doen. Als NOB-vereniging delen we uw gegevens met de landelijke bond waarmee we een zogenaamde verwerkingsovereenkomst hebben welke eveneens voldoet aan de AVG. Om uw gegevens te mogen delen met de overige verenigingsleden moeten we u expliciet om toestemming vragen. Zonder uw toestemming mogen we als vereniging zelfs uw naam niet op een ledenlijst plaatsen en die ook niet delen met de overige leden van de vereniging.

U heeft altijd het recht om uw gegevens in te zien, of om niet correcte gegevens te wijzigen. Daarnaast mag u ook te allen tijde alle gegeven toestemmingen weer intrekken. Aan een verzoek om inzage, correctie of toestemmings-wijziging moeten we binnen 14 dagen gehoor geven.

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om het delen van uw persoonsgegevens met de andere verenigingsleden. Wat we als vereniging nooit doen is deze gegevens aan commerciële partijen ter beschikking stellen.

Voor meer informatie nodigen we u uit om ons privacybeleid door te lezen, welke u kunt vinden op we website van CYANA.

 Ja  Nee
Wijzigingen die ik doorgeef aan CYANA ook graag doorgeven aan de NOB
 Ja  Nee
Het adres en telefoonnummer van mij opzoeken
Mijn duikervaring zoals brevet en specialisaties inzien
Mijn verjaardag in de verjaardagskalender opzoeken
Foto's van mij op het ledengedeelte van de website zien
 Ja  Nee
De uitnodiging en vergaderstukken van de ALV toesturen
Een nieuwsbrief sturen met de aankondigingen van geplande duiken, events, en verslagen op de website
Uitnodigingen zoals voor geplande specialisaties, duikweekend, familiedag of nieuwjaarsreceptie toesturen

De kosten

Contributie CYANA inclusief het NOB lidmaatschap

  • Senior leden € 75 per half jaar
  • Junior leden € 75 per jaar
  • Bijzondere leden €75 per jaar

 

Verhuur van materiaal

Voor Junior leden hebben we trimjacks, persluchtflessen, loodgordels met lood en ademautomaten beschikbaar de huurprijs is € 10 per item per jaar.

 

Statuten en Huishoudelijk reglement

Op onze website kunt u heel veel documenten,formulieren en nog heel veel meer terugvinden onder downloads of na inloggen via deze URL: https://www.cyana.nl/downloads-alle Omdat u nog niet kunt inloggen als lid hebben we de statuten en het huishoudelijk reglement voor u hieronder als link toegevoegd.

 

Hoe gaat de inschrijving verder

Ook hier hebben we weer met de AVG regels te maken. Na het versturen van dit formulier krijgt u per brief het te ondertekenen aanmeldingsformulier toegestuurd. Na ondertekening en terugsturen of inleveren en na betaling van de eerste factuur bent u echt lid. Voor Junior leden moet dit aanmeldingsformulier ook door de ouders worden ondertekend.

 

Wat gaan we doen nadat U het aanmeldings formulier heeft verstuurd 

U krijgt na het versturen automatisch een ontvangstbevestiging met daarin ook alle ingevulde gegevens voor uw administratie. Ook gaat er een e-mail met uw gegevens naar onze secretaris zodat die direct aan de slag kan. Deze gegevens gaan we verwerken in onze administratie, bij de NOB en op de website van CYANA. Zodra dat gereed is meestal 2 dagen, krijgt u per brief nog ter controle en ondertekening het aanmeldingsformulier toegestuurd wat ingeleverd moet worden. Ook sturen we u in diezelfde brief de gespecificeerde factuur en de inloggegevens van de CYANA website toe.

U kunt met deze inloggegevens inloggen op de website van CYANA maar totdat de inschrijving geheel is afgerond kunt u niet de gegevens van leden inzien. Zodra de betaling en het ondertekende aanmeldingsformulier is ontvangen wordt de inschrijving bij de NOB en CYANA definitief. Ongeveer een week later krijgt u dan per post van de NOB een ledenpasje en 'Mijn NOB' inloggegevens toegestuurd.

Hier kunt u de Statuten en het Huishoudelijk reglement van CYANA lezen:

pdfStatuten_OWSV_Cyana-v2.1.pdf100.17 Kb  

pdfHuishoudelijk_Reglement-v2.3.pdf74.7 Kb

►Naar startpagina van OWSV Cyana zonder het formulier te versturen